Основни цели

Проектът има следните специфични цели:

Проектът е предназначен за развитие на капацитета на НПО в региона, на техните експерти и доброволци, както и на младежи и граждани. От представителите и доброволците на НПО се очаква да развият умения за застъпничество и лобизъм.

НПО ще изпълняват съвместно редица дейности, които ще подобрят знанието им за управлението на водите и контрола на замърсяването, ще се запознаят с техниките за въздействие върху заинтересуваните страни в публичния и частния сектор.