Материали


Чисти реки за чисто море (PDF, 1.72 MB)

Нашето общо Черно море (PDF, 643 КB)

Опазване на водите в Черноморския район (PDF, 1.94 MB)

За чистотата на морето и яснотата на информацията

Басейновият съвет за Черноморски район отчете хода на работата си по Директивата за наводненията и Рамкова директива за морска стратегия

Яснотата на информацията за чистотата на морето и трудният път към нея

18 септември — световен ден за мониторинг на водите

Водите на региона

Черно море е почти изолирано от Световния океан, но дълбочината му достига до 2 212 м и в него се оттича водосборен басейн с площ 2 милиона кв. км, заемащ около една трета от континентална Европа. Втората, третата и четвъртата по големина европейски реки (Дунав, Днепър и Дон) се вливат в Черно море. Всяка година в него постъпват около 350 куб. км речни води от територията на осемнадесет държави. Други големи реки, които се вливат в Черно море са Кубан, Южен Буг, Риони, Къзълърмак и Камчия.

В Черно море се вливат пряко 14 български реки, които доставят от крайбрежната суша около 2 куб. км води годишно. Най-пълноводната от тези реки е Камчия. Дебитът на реките е силно променлив и зависи от сезона. Най-значимите от тях са Батова, Девненска, Провадийска, Камчия, Ропотамо и Велека.

Засиленото антропогенно въздействие чрез интензивно развитие на промишленост, туризъм и създаване на големи селищни агломерации по крайбрежието води до сериозни проблеми с качеството и чистотата на водите. Приемането на Рамковата директива за водите от Европейския съюз през 2000 г. е ключова стъпка, тъй като с нея се въвежда нов законодателен подход, основаващ се не на административни и държавни граници, а на природните географски и хидроложки образувания ― речните басейни. Директивата изисква координиране на всички съответни политики на ЕС и има точен времеви график с цел до 2015 г. да бъде постигнато добро състояние на всички води в Европа. По-новата Рамкова директива за морска стратегия на ЕС от 2008 г. насърчава устойчивото използване на моретата и запазването на морските екосистеми като подпомага интегрираните усилия за постигане на добро екологично състояние на регионалните морета до 2020 г.