Дейности

Основните дейности по проекта са разделени на няколко групи.

В първата от тях е предвидено създаването на национални групи с фокус върху източниците на замърсяване на водите и заинтересуваните страни в процесите на управление на водите. Партньорите ще подготвят популярна версия на документ, представящ проблемите на управление на водите в региона в духа на директивите на ЕС. Те ще очертаят и ролята на НПО в приложението на тези директиви.

В електронното пространство ще функционира и сайт на проекта www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea, който ще се използва за информационни и обучителни дейности. На сайта ще бъде монтиран модул за обучение на активисти и доброволци в рамките на втората група дейности по проекта. Тя включва и регионална конференция.

Ролята на Черноморска мрежа на НПО е най-голяма в третата група дейности. С оглед на опита на организацията в описване и популяризиране на добри практики на обществено участие в процеса на управление на водите, тя ще подпомогне организирането на база данни с добри практики и провеждането на конференция за разпространението им във Варна.

По време на целия проект ще се провежда и информационно-образователна кампания за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на опазването на водите и Черно море.